Select your language:

Máme riešenia pre

Kariéra

Ak máte záujem pracovať v našej firme, ponúknite nám svoje schopnosti a zaregistrujte sa vyplnením dotazníka.

Aktuálny prehľad pracovných pozícií nájdete tu

Zaslaním (e-mailovou správou alebo listovou zásielkou) alebo osobným doručením životopisu, motivačného listu a ďalších dokumentov vyjadrujete ako dotknutá osoba svoj slobodný a dobrovoľný súhlas v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje Smernica 95/46/ES (ďalej len „všeobecné nariadenie o ochrane údajov“) s tým, aby spoločnosť: VF, s.r.o., so sídlom: M. R. Štefánika 9, 010 02 Žilina, IČO: 314 42 552, zápis: Obchodný register Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka číslo: 2997/L (ďalej len „prevádzkovateľ“) vo svojich informačných systémoch spracúvala Vaše osobné údaje obsiahnuté v týchto dokumentoch na účel Vašej evidencie v databáze uchádzačov o zamestnanie u prevádzkovateľa.

Poskytnutím osobných údajov našej spoločnosti nadobúdate postavenie dotknutej osoby, ktorá má najmä právo na prístup k osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo na prenosnosť údajov, právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov (vrátane profilovania) a právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie založené výlučne na automatizovanom spracúvaní (vrátane profilovania). Dotknutá osoba má súčasne právo podať sťažnosť orgánu dozoru, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť osobné údaje dotknutej osoby do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii, ani ich iným spôsobom zverejniť. K profilovaniu dotknutých osôb môže dochádzať výlučne v súvislosti s výberom vhodného uchádzača na konkrétnu pracovnú pozíciu. V odôvodnených prípadoch môžu byť osobné údaje poskytnuté príjemcom ako sú napríklad materská spoločnosť VF, a.s., so sídlom Svitavská 588, 679 21 Černá Hora, Inšpektorát práce, orgány činné v trestnom konaní, súdy, advokáti poskytujúci spoločnosti VF, s.r.o. právne služby.

Doba platnosti súhlasu so spracúvaním osobných údajov, ktorý je v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) všeobecného nariadenia o ochrane údajov právnym základom spracúvania, je tri mesiace od uplynutie jedného roka odo dňa poskytnutia súhlasu. Dotknutá osoba má právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania pred odvolaním súhlasu. Právo dotknutej osoby odvolať svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov možno uplatniť aj pred uplynutím času, na ktorý bol tento súhlas udelený, a to nasledujúcimi spôsobmi:

  • a) emailovou správou zaslanou na adresu info@vf.sk
  • b) telefonicky (+421 415072411 ) alebo
  • c) listovou zásielkou zaslanou na adresu sídla prevádzkovateľa s uvedením textu „GDPR - odvolanie súhlasu“ na obálke.

Prípadné otázky týkajúce sa spracúvania a ochrany osobných údajov adresujte na koordinátora prostredníctvom emailovej adresy: oou@vf.cz.