Select your language:

Máme riešenia pre

Monitory odpadov

  • Monitory odpadů WAM řada „WasteScan“ WasteScan series

   Monitory WAM se používají pro spektrometrickou charakterizaci radioaktivních odpadů. Lze je používat v jaderných elektrárnách, v úložištích jaderného odpadu, na vědeckých pracovištích, v přepracovatelských závodech atp. pro měření nízkoaktivních a středně aktivních odpadů nebo pro uvolňování materiálů do životního prostředí.

  • Monitor odpadov WAM-202 WAM-202

   Monitor WAM-202 je používaný pre spektrometrickú charakterizáciu rádioaktívneho odpadu. Môže byť používaný v atómových elektrárňach , úložiskách odpadu, vedeckých pracoviskách, spracovateľské závodoch atď, typicky pre meranie nízko a stredne aktívneho odpadu určeného pre uvoľnenie do životného prostredia.

  • Monitor odpadov WAM-300 WAM-300 Waste assay monitor

   Monitor WAM-300 je používaný pre spektrometrickú charakterizáciu rádioaktívneho odpadu. Môže byť používaný v atómových elektrárňach , úložiskách odpadu, vedeckých pracoviskách, spracovateľské závodoch atď, typicky pre meranie nízko a stredne aktívneho odpadu určeného pre uvoľnenie do životného prostredia.

  • Monitory odpadov, rad FRM-02 FRM-02C

   FRM-02 je technologické zariadenie, ktoré umožňuje meranie a analýzu rádionuklidov emitujúcich žiarenie gama v odpadových materiáloch. Na základe výsledkov je možné rozhodovať o ďalšom nakladaní s odpadmi.

  • Monitor pre uvoľňovanie materiálov do životného prostredia FRM-06 Monitor pre uvoľňovanie materiálov do životného prostredia FRM-06

   FRM-06 predstavuje komplexné monitorovacie zariadenie, ktoré slúži k meraniu aktivity a analýze rádionuklidov v odpadových materiáloch uložených v štandardných nákladných kontajneroch. Na základe výsledkov je možné rozhodovať o ďalšom nakladaní s odpadmi.

  • Monitor pre uvoľňovanie materiálov do životného prostredia FRM-24 Monitor pro uvolňování materiálů do životního prostředí FRM-24

   FRM-24 predstavuje komplexné monitorovacie zariadenie, ktoré slúži k meraniu aktivity a analýze rádionuklidov v odpadových materiáloch pred ich uvoľnením do životného prostredia. Na základe výsledkov je možné rozhodovať o ďalšom nakladaní s odpadmi.


Súvisejúce obrázky

 • WasteScan series