Select your language:

Máme riešenia pre

Zariadenie na charakterizáciu odpadov WAM-300

Monitor WAM-300 je používaný pre spektrometrickú charakterizáciu rádioaktívneho odpadu. Môže byť používaný v atómových elektrárňach , úložiskách odpadu, vedeckých pracoviskách, spracovateľské závodoch atď, typicky pre meranie nízko a stredne aktívneho odpadu určeného pre uvoľnenie do životného prostredia.

WAM-300 Waste assay monitor
Vyžiadať si viac informácií alebo ponuku

« predešlý

WAM-300 je najnovšia generácia segmentových monitorov pre vyhodnocovanie odpadov. Je určený hlavne pre kvantitatívnu a kvalitatívnu charakterizáciu rádionuklidov emitujúcich žiarenie gama v odpade uložených v sudoch rôznej výšky, tvaru a váhy. Je možná aj analýza objektov, ktoré nemajú valcovitý tvar.

Typickou aplikáciou je určenie nízko a stredne aktívneho odpadu, ktorý má byť uložený na úložisku alebo ku kontrole odpadu potenciálne vhodného pre uvoľnenie do životného prostredia.

Integrovaný sofistikovaný softvér umožňuje vyhodnotenie totálnej a rádionuklidovej špecifickej aktivity a jej rozloženie v objeme suda.

WAM-300 je navrhnutý tak, aby štandardne detekoval nuklidy typické na jadrových elektrárňach ako je Cs-134, Cs-137, Co-60, Mn-54, Fe-59, Nb-95, Zn-65, Zr-95, Co -58, Cr-51, Ce-144, Hf-181, Ru-103 a mnoho ďalších. Na žiadosť zákazníka môže byť zariadenie prispôsobené a použité na detekciu iných (ťažko zistiteľných) rádionuklidov.


Kontaktný formulár


(*) povinný údaj