Select your language:

Máme riešenia pre

Životné prostredie

Monitorovanie prítomnosti rádioaktívnych látok v životnom prostredí má v portfóliu spoločnosti nezastupiteľné miesto.

Z ponúkaných produktov a riešení tie najdôležitejšie sú:

  • automatické monitorovacie stanice pre monitorovanie dávkových príkonov a koncentrácie rádioaktívnych látok v ovzduší či vodách, prispôsobené pre prácu v zložitých vonkajších klimatických podmienkach
  • systémy odovzdávania dát a informačné systémy pre národné centrá sledujúce úroveň radiácie v životnom prostredí

Ďalej ponúkame služby v oblasti merania prírodnej rádioaktivity:

  • meranie a hodnotenie výskytu radónu a produktov premeny radónu na stavebných pozemkoch a v stavbách
  • meranie a hodnotenie obsahu prírodných rádionuklidov v stavebných materiáloch
  • meranie a hodnotenie obsahu prírodných rádionuklidov vo vode
  • meranie a hodnotenie obsahu umelých rádionuklidov vo vode