Společnost VF, a.s., na základě oprávnění MZ ČR č.j. 11712/2014-37/OZS ze dne 24.1 2015 a v souladu se zákonem č. 373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách v platném znění a s vyhláškou č. 410/2012 Sb. o stanovení pravidel a postupů při lékařském ozáření, provádí externí klinické audity pro všechny oblasti lékařského ozáření.

Podrobné informace o externích auditech naleznete zde

Poradenství a konzultace poskytujeme již v přípravné fázi projektů.  

Díky získaným zkušenostem  poskytujeme pro naše zákazníky poradenské činnosti v rozsahu konzultací, analýz, simulací, výpočtů a návrhů technických řešení.

Máme dlouholetou praxi a nespočet úspěšně realizovaných projektů po celém světě.

 

Projektujeme radiační monitorovací systémy, systémy osobní dozimetrie, systémy pro měření a evidence radioaktivních odpadů a systémy plynných a kapalných výpustí.

Naše projekty splňují technické, kvalitativní, normativní a legislativní požadavky zákazníků z celého světa.

V rámci projektování vyhotovujeme projektovou dokumentaci v rozsahu: bloková schémata, schvalovací dokumentaci, dokumentaci pro licencování a certifikaci, vlastní realizační dokumentaci a dokumentaci skutečného realizovaného stavu.

Vždy vycházíme z dispozičních a prostorových možností zákazníka, místních, normativních a legislativních požadavků, podle kterých navrhujeme v projektech rozmístění hlavních prvků systémů včetně napájení, přenosů dat, kabelových rozvodů, rozvaděčů apod.

 

Instalujeme a uvádíme do provozu především měřící systémy sloužící k detetekci ionizujícícho záření.

Je pro nás samozřejmostí, že součástí instalace a konečného uvedení do provozu je i předání konečné výkresové dokumentace. 

Pro instalace v zahraničí jsme pečlivě vybírali servisní smluvní partnery, kteří poskytují projektovým manažerům pomoc a podporu u instalací a uvádění do provozu našich měřících systémů po celém světě.

Manipulace a nakládání se zdroji ionizujícího záření včetně jejich likvidace je důležitou oblastí našich aktivit.

Pro zajištění služeb a potřeb zákazníků v oblasti nakládání a likvidací zdrojů ionizujícího záření máme tým zkušených pracovníků, kteří mají veškerá oprávnění a povolení pro zajištění těchto činností.

Disponujeme moderními měřícími zařízeními, máme vlastní horkou komoru pro práci se zdroji ionizujícího záření, vlastníme potřebné certifikované přepravní a stínící kontejnery pro převoz zdrojů ionizujícího záření.

Dokážeme likvidovat  zdroje ionizujícího záření i staré ozařovače.

Služby realizujeme jak v tuzemsku, tak i v zahraničí.

S vedením projektů v oblasti radiační ochrany máme zkušenosti ve více než 20 zemí světa.

Disponujeme týmem zkušených projektových manažerů, kteří koordinují  průběh  každého projektu. Vždy uplatňujeme individuální přístup.

Vytváříme kompletní výkresovou dokumentaci. Měřící zařízení a systémy vyvíjíme, vyrábíme, certifikujeme a licencujeme na stanovené provozní podmínky.

Disponujeme rozsáhlým vývojovým týmem. Zákazníkům dokážeme vyvinout jakékolii zařízení nebo kompletní měřící systém přímo na míru.

Naše oddělení výzkumu a vývoje úzce spolupracuje s Vysokými školami a s dalšími odbornými pracovišti v oblasti ionizujícího záření z mnoha zemí.

Za dobu naší existence jsme v reálném provozu jaderných elektráren vyvinuli a otestovali  mnoho  zařízení a měřících systémů, které se později staly běžným standardem.  

Sledujeme celosvětové technologické a vývojové trendy,  které implementujeme do našich výrobků a měřících systémů.

 

Týmy našich pracovníků poskytují přímo na jaderných elektrárnách pravidelný servis a údržbu měřicích zařízení a systémů za účelem dosažení jejich dlouhodobé provozovatelnosti. 

Smluvně zajišťujeme i servis měřících zařízení ostatních výrobců.

Pro naše instalace v zahraničí jsme pečlivě vybírali naše servisní smluvní partnery, kteří poskytují našim zákazníkům konzultační a servisní podporu v době záručního a pozáručního servisu.

Naši servisní partneři jsou pravidelně proškolováni a poskytují servisní podporu našim zahraničním zákazníkům.

 

 

Pro zajištění radiační bezpečnosti na pracovištích poskytujeme pro naše zákazníky různé druhy poradenských činností včetně konzultací, simulací, výpočtů a návrhů stínění.

Disponujeme týmem zkušených fyziků s dlouholetou praxí v oblastí návrhů stínění, kteří provádí kalkulace pro optimalizaci ochrany před ionizujícím zářením a to vždy ve shodě s legislativními požadavky a potřebami našich zákazníků.

{var $number = 0}
{var $continue=false} {foreach $pages as $pageD} {if in_array($pageD->article_id, $dialsArticlesCategory[$dA->dial_id])&&in_array($pageD->article_id, $dialsArticlesObory[$dAo->dial_id])} {var $continue = true} {else} {/if} {breakIf $continue} {/foreach} {if $continue}
{foreach $pages as $pageD} {if in_array($pageD->article_id, $dialsArticlesCategory[$dA->dial_id])&&in_array($pageD->article_id, $dialsArticlesObory[$dAo->dial_id])} {if $number%2==0}
{$pageD->prefix|noescape}

{else}
{$pageD->prefix|noescape}

{/if} {var $number = $number+1} {else} {/if} {/foreach}
{var $numberS = $numberS+1} {/if}
 • 60+
 • Produktů pro
  jaderné elektrárny
 • 4
 • Různé typy
  Gama ozařovačů
 • 3500+
 • Roční distribuce
  detektorů kontaminace
+420 516 428 611
Česká republika
Svitavská 588, 679 21 Černá Hora


Certifikace a oprávnění