Select your language:

Máme riešenia pre

Certifikáty, osvedčenia

Certifikácia

 • Certifikát EN ISO 9001:2008 (Systém managementu kvality), reg. číslo 041000055209
  prvá certifikácia: 1.3.1995, platný do: 18.6.2017
 • Certifikát EN ISO 14001:2004 (Systém environmentálneho managementu), reg. číslo 44104075060
  prvá certifikácia: 21.5.2004, platný do: 14.9.2018
 • Certifikát BS OHSAS 18001:2007 (Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci), reg. číslo 44116075060
  prvá certifikácia: 21.5.2004, platný do: 20.5.2019

Oprávnenie SÚJB

 • Povolenie č. 261/99 č. j. 8874/3,3/99 k nakladaniu s jadrovými materiálmi
  vydal: SÚJB RC Praha, 1999
 • Povolenie č. 12821/4.4/99/Ky k používaniu jednoduchých zdrojov IŽ, - prevádzaniu přejímacích skúšok zdrojov IŽ, - prevádzanie skúšok dlhodobej stability zdrojov IŽ pri meraní parametrov a vlastností zdrojov IŽ používaných pri lekárskom ožiarení - intraorálne stomatologické RTG zariadenia
  vydal: SÚJB RC Praha, 1999
 • Povolenie čj.11448/2001 k meraniu a hodnoteniu výskytu radónu a produktov premeny radónu na stavebných pozemkoch a v stavbách, vrátene radónovej diagnostiky, a obsahu prírodných rádionuklidov vo vode, a to Rn-222, celkovej aktivity alfa a beta, Ra-226, Po-210 a uránu.
  vydal: SÚJB RC Praha, 2001
 • Povolenie č. 2501/4.1/02/Kod k Nakladaniu so zdrojmi ionizujúceho žiarenia v rozsahu - prevádzaniu skúšok dlhodobej stability na žiariči J-6000 v spoločnosti Bioster a.s. - prevádzanie skúšok dlhodobej stability uzavretých žiaričov inštalovaných v spoločnosti Bioster a.s.
  vydal: SÚJB RC Praha, 2002
 • Rozhodnutie Státního úřadu pro jadernou bezpečnost , č. j. 17794/2002, ktorým sa povoľuje vykonávať pre užívateľov zdrojov ionizujúceho žiarenia služby k zabezpečeniu sústavného dohľadu nad radiačnou ochranou
  vydal: SÚJB, 2002
 • Rozhodnutie Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, č. j. 11623/2003, ktorým sa povoľuje spoločnosti VF, a.s. vykonávať radiačné činnosti zamerané na monitorovanie pracovísk III. a IV. kategórie
  vydal: SÚJB, 2003

Osvedčenie Českého metrologického inštitútu

 • Registračné osvedčenie pre výrobu, opravy a montáže meradiel veličín v atómovej a jadrovej fyzike, č.901-RO-23/98