Select your language:

Máme riešenia pre

Dohľad nad radiačnou ochranou

Popis činností odborného zástupcu

Činnosť odborného zástupcu je presne definovaná v Programoch zabezpečovania kvality objednávateľa, ktoré sú pre jednotlivé pracoviská schválené Regionálnym úradom verejného zdravotníctva. Odborný zástupca je podriadený priamo riaditeľovi organizácie a vo veciach RO je nadriadený všetkým ostatným zamestnancom. Musí byť vybavená písomnými právomocami od štatutárneho orgánu. Činnosť je vykonávaná spoločne s osobami s priamou zodpovednosťou, ktorí sú držiteľmi oprávnenia odbornej spôsobilosti podľa zákona č. 355/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov.

Zoznam činností
 • interné kontroly dodržovania opatrení na ochranu pred ionizujúcim žiarením podľa platných predpisov a prevádzkových pokynov na pracoviskách

 • priebežné upozorňovanie na zistené nedostatky a podávanie návrhov na ich odstránenie

 • priebežná evidencia zdrojov žiarenia

 • posudzovanie výsledkov osobnej dozimetrie jednotlivých pracovníkov, šetrenie nadexpozic, navrhovanie nápravných opatrení

 • priebežná evidencia záznamov o vykonaných meraniach na kontrolu radiačnej situácie na pracoviskách a ich výsledkov

 • priebežná evidencia dokladov o odbornej spôsobilosti pracovníkov pre prácu so zdrojmi IZ

 • riadenie programu zabezpečovania kvality

 • vyhodnocovanie výsledkov skúšok dlhodobej stability

 • technické a personálne zaistenie a metodické vedenie pri vykonávaní skúšok prevádzkovej stálosti

 • monitorovanie radiačnej situácie na pracovisku s početnosťou podľa schválených programov monitorovania

 • najmenej jeden-krát za rok preukázateľné poučenie pracovníkov so zdrojmi IŽ v zmysle platných predpisov na ochranu pred žiarením

 • zaistenie trvalého kontaktu s orgánom štátneho dozoru nad radiačnou ochranou (RÚVZ) a zastupovanie objednávateľa pri jednaniach. Štátny dozor ÚVZ vykonáva v územných obvodoch Trnavského a Trenčianskeho kraja, príslušnými orgámni sú: RÚVZ Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave v územnom obvode Bratislavského kraja RÚVZ so sídlom v Nitre v územnomobvode Nitrianskeho kraja RÚVZ so sídlom v Banskej Bystrici v územnom obvode Banskobystrického kraja a v územnom obvode Žilinského kraja RÚVZ so sídlom v Košiciach v územnom obvode Košického kraja a v územnom obvode Prešovského kraja.

Kontaktná osoba

Vladimír Turzák
Mobil: +421 902 401 400
E-mail: vladimir.turzak@vf.sk

 

Podklady pre vykonávanie činností odborného zástupcu