Select your language:

Máme riešenia pre

Návrhy, výpočty a dodávky tienenia

Výpočty tienenia patrí medzi zákazníkmi k často vyhľadávaným činnostiam.

Požiadavky na prevádzku pracoviska so zdrojmi IŽ určuje NV SR č. 345/2006 Z.z., v znení neskorších predpisov, následujúcim spôsobom:

 • „Úroveň radiačnej ochrany sa považuje za racionálne dosiahnuteľnú, ak náklady na všetky ďalšie prístupné alternatívne opatrenia sú vyššie ako prínos opatrenia, ak realizáciu opatrenia nevyžadujú osobitné spoločenské požiadavky alebo podmienky.“(ods. 6 Prílohy č. 4 k NV SR č. 345/2006 Z.z.),

 • „Optimalizáciu radiačnej ochrany pred začatím činnosti vedúcej k ožiareniu nie je potrebné preukazovať v tých prípadoch, keď pri danej činnosti vedúcej k ožiareniu je preukázané, že pri bežnej prevádzke a pri očakávaných odchýlkach od bežnej prevádzky ročná efektívna dávka u žiadneho z pracovníkov neprekročí jeden mSv a ročná efektívna dávka u žiadnej inej osoby neprekročí 10 µSv.“(ods. 7 Prílohy č. 4 k NV SR č. 345/2006 Z.z.),

 • „Optimalizáciu radiačnej ochrany pred začatím činnosti vedúcej k ožiareniu nie je potrebné preukazovať aj v tých prípadoch, keď spôsob zabezpečenia radiačnej ochrany zodpovedá štandardom radiačnej ochrany pre jednotlivé činnosti vedúce k ožiareniu alebo pre jednotlivé zdroje ionizujúceho žiarenia, ktoré boli schválené alebo vydané úradom.“(ods. 8 Prílohy č. 4 k NV SR č. 345/2006 Z.z.).


Prílohy protokolu pre výpočet tienenia

 • Monitorovacie miesta a pôdorys pracoviska
 • Návrh Programu monitorovania
 • Stanovenie tieniacich vlastností bariér
 • Príkony dávkového ekvivalentu v monitorovacích miestach

Podklady pre výpočet tienenia

 • Zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v planom znení
 • Vyhláška MZ SR č. 545/2007 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na zabezpečenie radiačnej ochrany pri činnostiach vedúcich k ožiareniu a činnostiach dôležitých z hľadiska radiačnej ochrany, v znení neskorších predpisov

 • NV SR č. 345/2006 Z.z. o základných bezpečnostných požiadavkách na ochranu zdravia pracovníkov a obyvateľov pred IŽ
 • Šeda J. a kol.: Dozimetria ionizujúceho žiarenia, SNTL/Alfa, Praha 1983
 • kolektiv, (ed. V. Klener ): Principy a prax radiačnej ochrany, SÚJB Praha, 2000
 • B.S. 4094:Part 2:1971, Recommendation for Data on Shielding from Ionizing Radiation Part 2: Shielding from X-radiation

Kontaktná osoba

Vladimír Turzák
mobil +421 902 401 400, vladimir.turzak@vf.sk

Výber referenčných zákaziek

Doprastav, a.s., závod Žilina


Súvisejúce obrázky

 • Stínící zástěna
 • Stínící zástěna_1
 • Stínící zástěna_2
 • Stínící zástěna_3